KVALITET

Rätt kvalitet för oss på HMSQ Management AB är att förstå och uppfylla kundens förväntningar 

Detta gör vi genom att vi:

 • Kundernas krav och förväntningar går alltid först och vi vägleder till det bästa slutresultatet.
 • Företaget arbetar alltid efter ett nollfeltänkande och ska ständigt förbättras genom att vara mycket lyhörda på vad kunderna berättar.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.
 • Tjänster och produkter som levereras ska alltid uppfylla kundernas krav som framgår av specifikationer och andra avtal.
 • Medarbetarna har alltid rätt kompentens, utbildning, utrustning och resurser till förfogande.
 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
   

MILJÖ

HMSQ Management grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Vår målsättning är utföra KMA-konsultation med minimal miljöpåverkan.

Detta gör vi genom att:

 • Detta gör vi genom att:
 • Vi ska ständigt utföra åtgärder som förbättrar miljön och förebygger förorening.
 • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna. Indirekt delge våra kunskaper till leverantörer, underkonsulter och kunder.
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet inom vår verksamhet och hos våra kunder.
 • Vi ska motivera kund att välja teams möte före platsbesök.

ARBETSMILJÖ

Inom HMSQ Management
väljer vi att bevaka vår arbetsmiljö, skapa god samverkan och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera arbetsmiljöriskerna.

Detta gör vi genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på.
 • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del  i arbetsmiljöarbetet, 
 • Vi går systematiskt igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall  och frånvarostatistik.
 • Vi upprättar checklistor for arbetsplatserna så att risker förebyggs och  olycksfall minimeras.
 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa
 • Vi arbetar utefter Almega Tjänsteföretagens kollektiv avtal för revisions- och konsultföretag. 

 Vi arbetar for att erhålla en arbetsmiljö som av alla på HMSQ Management AB uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALDHETSARBETE

 •  Alla anställda följa vår uppförande kod som baseras på vår uppförandekod. På så vis präglas vår arbetsmiljö av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
 • Vi accepterar ingen form av mobbning, trakasserier, hot eller våld på vår arbetsplats som är baserat på t.ex. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, livsval eller ålder.
 • Vi säkerställer att vi alltid för ett jämställdhets‐, och mångfaldsperspektiv vid rekryteringar.  
 • Företaget har en jämställd löneutveckling mellan kvinnor och män.
 • Medvetenheten och kunskapen om jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur hos chefer och medarbetare ska öka.
 •  Alla våra anställda upplever att vår kultur skapar förutsättningar för att ta tillvara varje medarbetares kompetens erfarenhet och drivkraft.  
 • Öka andelen kvinnor/män inom arbetsområden i företaget där könsfördelningen är skev.
 • I vårt företag är det möjligt för kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap på alla nivåer och i alla befattningar.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Vi ska arbeta utefter Samhällsbyggnad’s Etiska Rådets ”Tre pelare” mot sund konkurrens, mångfald och Korruptionsbekämpning. Vi har noll tolerans mot otillåten påverkan (ex. korruption och mutor). Vi följer därmed Institutet Mot Mutors näringslivskod.